SECTOR DE ADMINISTRACIONES Y SERVICIOS PÚBLICOS


1979/2002   2003   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   

2014   2015    2016    2017    2018   2019 

LEYES DE ACOMPAÑAMIENTO A LOS PRESUPUESTOS 2020Comunitat Valenciana
LLEI 9/2019, de 23 de desembre, de la Generalitat, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera i d'organització de la Generalitat (DOGV 8707, 30/12/19).

CORRECCIÓ d'errades de la Llei 9/2019, de 23 de desembre, de la Generalitat, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera i d'organització de la Generalitat, publicada en el DOGV 8707, de 30 de desembre de 2019 (DOGV 8717, 15/01/20).

CORRECCIÓ d'errades de la Llei 9/2019, de 23 de desembre, de la Generalitat, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i d'organització de la Generalitat (DOGV 8736, 10/02/20).

CORRECCIÓ d'errades de la Llei 9/2019, de 23 de desembre, de la Generalitat, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i d'organització de la Generalitat (DOGV 8761, 13/03/20).

Galicia
LEY 7/2019, de 23 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas (DOG 246, 27/12/19).

CORRECCIÓN DE ERRORES.-Ley 7/2019, de 23 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas (DOG 13, 21/01/20).
Cantabria Ley de Cantabria 5/2019, de 23 de diciembre, Medidas Fiscales y Administrativas (BOC extraordinario 76, 30/12/19).
Navarra LEY FORAL 29/2019, de 23 de diciembre, de modificación de diversos impuestos y otras medidas tributarias (BON 255, 31/12/19).
La Rioja
Ley 2/2020, de 30 de enero, de Medidas Fiscales y Administrativas para el año 2020 (BOR 12, 31/01/20).


Castilla-La Mancha
Ley 11/2019, de 20 de diciembre, de Medidas Administrativas y Tributarias de Castilla-La Mancha (DOCM 254, 27/12/19).

Corrección de errores de la Ley 11/2019, de 20 de diciembre, de Medidas Administrativas y Tributarias de Castilla-La Mancha (DOCM 255, 30/12/19).

Catalunya

LLEI 5/2020, del 29 d'abril, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic i de creació de l'impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient (DOGC 8124, 30/04/20).

DECRET LLEI 23/2020, de 9 de juny, de mesures urgents en matèria tributària (DOGC 8152, 11/06/20).

 

© Confederación de STEs-Intersindical