8

Inicio

SECTOR DE ADMINISTRACIONES Y SERVICIOS PÚBLICOS
Novedades

Otras semanas


08-01-2021

ARAGÓN

ORDEN CDS/1393/2020, de 15 de diciembre, por la que se actualizan los precios de los servicios de la Residencia de Tiempo Libre de Orihuela del Tremedal (Teruel) y se establece el calendario de apertura al público para el año 2021 (BOA 4, 08/01/21).

CATALUNYA

Institut Català de la Salut.-RESOLUCIÓ SLT/3515/2020, de 29 de desembre, que dona publicitat a l'Acord 69/2020, de 21 de desembre, de la Comissió Executiva del Consell d'Administració de l'Institut Català de la Salut, pel qual s'aprova l'oferta d'ocupació pública parcial per a l'exercici 2020 i la seva distribució per categories (DOGC 8311, 08/01/21).
07-01-2021

COMUNITAT VALENCIANA

DECRET 216/2020, de 29 de desembre, del Consell, d'aprovació del Reglament d'organització, règim jurídic i funcional de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació (DOGV 8990, 07/01/21).

ARAGÓN

ORDEN HAP/1375/2020, de 14 de diciembre, por la que se modifica la Relación de Puestos de Trabajo del Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente (BOA 3, 07/01/21).

ORDEN HAP/1376/2020, de 14 de diciembre, por la que se modifica la Relación de Puestos de Trabajo del Departamento de Hacienda y Administración Pública (BOA 3, 07/01/21).

ORDEN HAP/1377/2020, de 16 de diciembre, por la que se modifica la Relación de Puestos de Trabajo del Departamento de Economía, Planificación y Empleo (BOA 3, 07/01/21).

ORDEN HAP/1378/2020, de 16 de diciembre, por la que se modifica la Relación de Puestos de Trabajo del Departamento de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial (BOA 3, 07/01/21).

ORDEN HAP/1379/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Relación de Puestos de Trabajo del Departamento de Hacienda y Administración Pública (BOA 3, 07/01/21).

CANARIAS

DECRETO 134/2020, de 29 de diciembre, por el que se modifica la relación de puestos de trabajo de la Presidencia del Gobierno (BOC 003, 07/01/21).

EXTREMADURA

DECRETO 82/2020, de 29 de diciembre, por el que se modifica el Decreto 166/2019, de 29 de octubre, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Educación y Empleo y se modifican los Estatutos del Servicio Extremeño Público de Empleo aprobados por el Decreto 26/2009, de 27 de febrero (DOE 3, 07/01/21).

GALICIA

ORDEN de 14 de diciembre de 2020 por la que se publica el Acuerdo sobre la prestación de servicios en la modalidad de teletrabajo en la Administración de la Comunidad Autónoma de Galicia (DOG 3, 07/01/21).
05-01-2021

NAVARRA

DECRETO FORAL 99/2020, de 30 de diciembre, por el que se modifica la plantilla orgánica de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos (BON 2, 05/01/21).
04-01-2021

COMUNITAT VALENCIANA

RESOLUCIÓ de 16 de desembre de 2020, del director general de Funció Pública, per la qual s'eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses i excloses a les proves selectives d'accés, i es fa publica la data de celebració del primer exercici, per a la cobertura dels llocs oferits mitjançant la convocatòria 85/2018, pertanyents al cos superior tècnic d'enginyeria de camins, canals i ports de l'Administració de la Generalitat, A1-11, torn lliure general, corresponent a l'oferta publica d'ocupació de 2018, per al personal de l'Administració de la Generalitat (DOGV 8988, 04/01/21).
La realització del primer exercici tindrà lloc el pròxim dia 30 de gener de 2021, a les 11:00 hores

RESOLUCIÓ de 16 de desembre de 2020, del director general de Funció Pública, per la qual s'eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses a les proves selectives d'accés, i es fa publica la data de celebració del primer exercici, per a la cobertura dels llocs oferits mitjançant la convocatòria 86/2018, pertanyents al cos superior tècnic d'enginyeria de camins, canals i ports de l'Administració de la Generalitat, A1-11, torn de promoció interna, corresponent a l'oferta publica d'ocupació de 2018 per al personal de l'Administració de la Generalitat (DOGV 8988, 04/01/21).
La realització del primer exercici tindrà lloc el pròxim dia 30 de gener de 2021, a les 11:00 hores

RESOLUCIÓ de 16 de desembre de 2020, del director general de Funció Pública, per la qual s'eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses i excloses a les proves selectives d'accés, i es fa publica la data de celebració del primer exercici, per a la cobertura dels llocs oferits mitjançant la convocatòria 105/2018, pertanyents al cos superior tècnic d'enginyeria de forests de l'Administració de la Generalitat, A1-17, torn lliure general, corresponent a l'oferta publica d'ocupació de 2018, per al personal de l'Administració de la Generalitat (DOGV 8988, 04/01/21).
La realització del primer exercici tindrà lloc el pròxim dia 30 de gener de 2021, a les 11:00 hores

RESOLUCIÓ de 16 de desembre de 2020, del director general de Funció Pública, per la qual s'eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses i excloses a les proves selectives d'accés, i es fa publica la data de celebració del primer exercici, per a la cobertura dels llocs oferits mitjançant la convocatòria 106/2018, pertanyents al cos superior tècnic d'enginyeria de forests de l'Administració de la Generalitat, A1-17, torn de promoció interna, corresponent a l'oferta publica d'ocupació de 2018, per al personal de l'Administració de la Generalitat (DOGV 8988, 04/01/21).
La realització del primer exercici tindrà lloc el pròxim dia 30 de gener de 2021, a les 11:00 hores

RESOLUCIÓ de 16 de desembre de 2020, del director general de Funció Pública, per la qual s'eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses a les proves selectives d'accés, i es fa publica la data de celebració del primer exercici, per a la cobertura dels llocs oferits mitjançant la convocatòria 109/2018, pertanyents al cos superior tècnic d'enginyeria de mines de l'Administració de la Generalitat, A1-13, torn lliure general, corresponent a l'oferta publica d'ocupació de 2018, per al personal de l'Administració de la Generalitat (DOGV 8988, 04/01/21).
La realització del primer exercici tindrà lloc el pròxim dia 30 de gener de 2021, a les 11:00 hores

ANDALUCÍA

IAAP.-Resolución de 21 de diciembre de 2020, del Instituto Andaluz de Administración Pública, por la que se publica el Plan de Formación Corporativa para 2021 y se convocan determinados cursos de los Programas de Formación General y de Formación de Justicia (BOJA 1, 04/01/21).

EXTREMADURA

Decreto 77/2020, de 23 de diciembre, por el que se modifica la relación de puestos de trabajo de personal laboral de la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio en el marco del Plan de Ordenación de INFOEX (DOE 1, 04/01/21).

COMUNIDAD DE MADRID

Decreto 124/2020, de 29 de diciembre, del Consejo de Gobierno, por el que se modifica el Decreto 287/2019, de 12 de noviembre, del Consejo de Gobierno, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Economía, Empleo y Competitividad (BOCM 2, 04/01/21).

 © Confederación de STEs-Intersindical