8

Inicio

SECTOR DE ADMINISTRACIONES Y SERVICIOS PÚBLICOS
Novedades

Otras semanas


26-09-2020

ILLES BALEARS

Resolució de la consellera d’Administracions Públiques i Modernització d’11 de setembre de 2020 per la qual s’aproven la convocatòria, les bases, els exercicis i temari, i el barem de mèrits, i es designa el Tribunal Qualificador de les proves selectives per a l’ingrés, pel torn lliure, al cos d'advocacia de l’Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB 161, 17/09/20).
Sol·licituds fins al 07/10

Resolució de la consellera d’Administracions Públiques i Modernització de 18 de setembre de 2020, de correcció d’errors advertits en la publicació de la Resolució de la consellera d’Administracions Públiques i Modernització d’11 de setembre de 2020 per la qual s’aproven la convocatòria, les bases, els exercicis i temari, i el barem de mèrits, i es designa el Tribunal Qualificador de les proves selectives per a l’ingrés, pel torn lliure, al cos d'advocacia de l’Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB 166, 26/09/20).

REGIÓN DE MURCIA

Corrección de errores de fecha 11 de septiembre a las Ordenes de 24 de julio y 10 de agosto de 2020 de la Consejería de Presidencia y Hacienda por la que se modifica la relación de puestos de trabajo de la Administración Pública de la Región de Murcia (BORM 224, 26/09/20).
25-09-2020

COMUNITAT VALENCIANA

ORDRE 87/2020, de 15 de setembre, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es convoquen proves selectives d'accés al cos superior de gestió d'administració sociosanitària de l'Administració de la Generalitat, A2-19, sector administració especial, convocatòria 156/2018, torn lliure general i persones amb diversitat funcional, pel sistema de concurs oposició, corresponents a l'oferta d'ocupació pública ordinària de 2018 per a personal de l'Administració de la Generalitat (DOGV 8913, 25/09/20).
Sol·licituds fins al 27/10

ORDRE 88/2020, de 15 de setembre, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es convoquen proves selectives d'accés al cos superior de gestió d'administració sociosanitària de l'Administració de la Generalitat, A2-19, sector administració especial, convocatòria 157/2018, torn de promoció interna, pel sistema de concurs oposició corresponent a l'oferta d'ocupació pública ordinària de 2018 per a personal de l'Administració de la Generalitat (DOGV 8913, 25/09/20).
Sol·licituds fins al 27/10

ORDRE 89/2020, de 15 de setembre, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es convoquen proves selectives d'accés al cos superior de gestió en fisioteràpia de l'Administració de la Generalitat, A2-20, sector administració especial, convocatòria 158/2018, torn lliure general i persones amb diversitat funcional, pel sistema de concurs oposició i procés d'estabilització d'ocupació, corresponents a l'oferta d'ocupació pública de 2018 per a personal de l'Administració de la Generalitat (DOGV 8913, 25/09/20).
Sol·licituds fins al 27/10

ORDRE 90/2020, de 15 de setembre, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es convoquen proves selectives d'accés al cos superior de gestió en fisioteràpia de l'Administració de la Generalitat, A2-20, sector administració especial, convocatòria 159/2018, torn de promoció interna, pel sistema de concurs oposició i procés d'estabilització d'ocupació, corresponents a l'oferta d'ocupació pública de 2018 per al personal de l'Administració de la Generalitat (DOGV 8913, 25/09/20).
Sol·licituds fins al 27/10

ARAGÓN

ORDEN HAP/911/2020, de 10 de septiembre, por la que se modifica la Relación de Puestos de Trabajo del Organismo Autónomo Instituto Aragonés de Servicios Sociales (BOA 192, 25/09/20).

CASTILLA-LA MANCHA

Resolución de 21/09/2020, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que se modifica la Relación de Puestos de Trabajo de personal funcionario de la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural (DOCM 194, 25/09/20).

COMUNIDAD DE MADRID

Decreto 80/2020, de 23 de septiembre, del Consejo de Gobierno, por el que se establecen las fiestas laborales para el año 2021 en la Comunidad de Madrid (BOCM 233, 25/09/20).

LA RIOJA

Corrección de errores del Decreto 47/2020, de 3 de septiembre, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Educación, Cultura, Deporte y Juventud y sus funciones en desarrollo de la Ley 3/2003, de 3 de marzo de Organización del Sector Público de la Comunidad Autónoma de La Rioja (BOR 128, 25/09/20).
24-09-2020

COMUNITAT VALENCIANA

ORDRE 83/2020, de 15 de setembre, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es convoquen proves selectives d'accés al cos serveis auxiliars de seguretat i salut laborals de l'Administració de la Generalitat, escala auxiliar de prevenció riscos laborals, C2-08-01, sector administració especial, convocatòria 144/2018, torn lliure general, pel sistema de concurs oposició, corresponents a l'oferta d'ocupació pública ordinària de 2018 per a personal de l'Administració de la Generalitat (DOGV 8912, 24/09/20).
Sol·licituds fins al 26/10

ORDRE 84/2020, de 15 de setembre, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es convoquen proves selectives d'accés al cos de serveis auxiliars de seguretat i salut laborals de l'Administració de la Generalitat, escala auxiliar de prevenció de riscos laborals, C2-08-01, sector administració especial, convocatòria 145/2018, torn de promoció interna, pel sistema de concurs oposició corresponent a l'oferta d'ocupació pública ordinària de 2018 per a personal de l'Administració de la Generalitat (DOGV 8912, 24/09/20).
Sol·licituds fins al 26/10

ORDRE 85/2020, de 15 de setembre, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es convoquen proves selectives d'accés al cos superior de gestió en arquitectura de l'Administració de la Generalitat, A2-17, sector administració especial, convocatòria 154/2018, torn lliure general, pel sistema de concurs oposició, corresponents a l'oferta d'ocupació pública ordinària de 2018 per a personal de l'Administració de la Generalitat (DOGV 8912, 24/09/20).
Sol·licituds fins al 26/10

ORDRE 86/2020, de 15 de setembre de 2020, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es convoquen proves selectives d'accés al cos superior de gestió en arquitectura de l'Administració de la Generalitat, A2-17, sector administració especial, convocatòria 155/2018, torn de promoció interna pel sistema de concurs oposició, corresponents a l'oferta d'ocupació pública ordinària de 2018 per al personal de l'Administració de la Generalitat (DOGV 8912, 24/09/20).
Sol·licituds fins al 26/10

NAVARRA

CORRECCIÓN DE ERRORES en el Decreto-ley Foral 10/2020, de 16 de septiembre, por el que se aprueban medidas en materia de personal al servicio de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos (BON 217, 24/09/20).
23-09-2020

COMUNITAT VALENCIANA

ORDRE 79/2020, de 15 de setembre, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es convoquen proves selectives d'accés al cos superior de gestió d'administració general de l'Administració de la Generalitat, escala orientador laboral d'ocupació, A2-01-01, sector administració general, convocatòria 133/2018, torn lliure general i persones amb diversitat funcional, pel sistema de concurs oposició corresponent a l'oferta d'ocupació pública ordinària de 2018 per a personal de l'Administració de la Generalitat (DOGV 8911, 23/09/20).
Sol·licituds fins al 23/10

ORDRE 80/2020, de 15 de setembre, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es convoquen proves selectives d'accés al cos superior de gestió d'administració general de l'Administració de la Generalitat, escala orientador o orientadora laborals d'ocupació, A2-01-01, sector administració general, convocatòria 134/2018, torn de promoció interna i persones amb diversitat funcional, pel sistema de concurs oposició corresponent a l'oferta d'ocupació pública ordinària de 2018 per a personal de l'Administració de la Generalitat (DOGV 8911, 23/09/20).
Sol·licituds fins al 23/10

ORDRE 81/2020, de 15 de setembre, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es convoquen proves selectives d'accés al cos de serveis auxiliars de manteniment de l'Administració de la Generalitat, escala auxiliar de manteniment general, C2-03-01, sector administració especial, convocatòria 142/2018, torn lliure general i persones amb diversitat funcional, pel sistema de concurs oposició i procés d'estabilització d'ocupació, corresponents a les ofertes d'ocupació pública de 2018 i 2019 per a personal de l'Administració de la Generalitat (DOGV 8911, 23/09/20).
Sol·licituds fins al 23/10

ORDRE 82/2020, de 15 de setembre, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es convoquen proves selectives d'accés al cos serveis auxiliars de manteniment de l'Administració de la Generalitat, escala auxiliar de manteniment general, C2-03-01, sector administració especial, convocatòria 143/2018, torn de promoció interna, pel sistema de concurs oposició i procés d'estabilització d'ocupació, corresponents a l'oferta d'ocupació pública de 2018 per al personal de l'Administració de la Generalitat (DOGV 8911, 23/09/20).
Sol·licituds fins al 23/10

ARAGÓN

ORDEN HAP/898/2020, de 7 de septiembre, por la que se modifica la Relación de Puestos de Trabajo del Departamento de Educación, Cultura y Deporte (BOA 190, 23/09/20).

ORDEN HAP/899/2020, de 9 de septiembre, por la que se aprueba la Relación de Puestos de Trabajo del Departamento de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial (BOA 190, 23/09/20).

GALICIA

RESOLUCIÓN de 16 de septiembre de 2020, del tribunal encargado de calificar el proceso selectivo para el ingreso en el cuerpo superior de la Administración general de la Comunidad Autónoma de Galicia, subgrupo A1, escala de letrados, convocado por la Orden de la Consellería de Hacienda de 22 de abril de 2019, publicada en el Diario Oficial de Galicia número 80, de 26 de abril, por la que se hace pública la fecha, hora y lugar de realización del tercer ejercicio (DOG 193, 23/09/20).

ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Real Decreto-ley 28/2020, de 22 de septiembre, de trabajo a distancia (BOE 253, 23/09/20).
22-09-2020

COMUNITAT VALENCIANA

ORDRE 75/2020, de 10 de setembre, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es convoquen proves selectives d'accés al cos especialistes de manteniment de l'Administració de la Generalitat, C1-15, sector administració especial, convocatòria 136/2018, torn lliure general, pel sistema de concurs oposició i procés d'estabilització d'ocupació, corresponents a l'oferta d'ocupació pública de 2018 per a personal de l'Administració de la Generalitat (DOGV 8910, 22/09/20).
Sol·licituds fins al 22/10

ORDRE 76/2020, de 10 de setembre, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es convoquen proves selectives d'accés al cos especialistes de manteniment de l'Administració de la Generalitat, C1-15, sector administració especial, convocatòria 137/2018, torn de promoció interna, pel sistema de concurs oposició i procés d'estabilització d'ocupació, corresponents a l'oferta d'ocupació pública de 2018 per al personal de l'Administració de la Generalitat (DOGV 8910, 22/09/20).
Sol·licituds fins al 22/10

ORDRE 77/2020, de 10 de setembre, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es convoquen proves selectives d'accés a l'agrupació professional funcionarial, serveis de suport sociosanitaris i educatius de l'Administració de la Generalitat, escala ajudant de cuina, APF-05-02, convocatòria 138/2018, torn lliure general i persones amb diversitat funcional, pel sistema de concurs oposició i procés d'estabilització d'ocupació, corresponents a l'oferta d'ocupació pública de 2018 per a personal de l'Administració de la Generalitat (DOGV 8910, 22/09/20).
Sol·licituds fins al 22/10

ORDRE 78/2020, de 10 de setembre, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es convoquen proves selectives d'accés a l'agrupació professional funcionarial, serveis de suport sociosanitaris i educatius de l'Administració de la Generalitat, escala ajudant de cuina, APF-05-02, convocatòria 139/2018, torn de promoció interna, pel sistema de concurs oposició i procés d'estabilització d'ocupació, corresponents a l'oferta d'ocupació pública de 2018 per al personal de l'Administració de la Generalitat (DOGV 8910, 22/09/20).
Sol·licituds fins al 22/10

ANDALUCÍA

Resolución de 16 de septiembre de 2020, de la Secretaría General para la Administración Pública, por la que se aprueba y ordena la publicación del Pacto de la Mesa General de Negociación Común del Personal Funcionario, Estatutario y Laboral de la Administración de la Junta de Andalucía, de 14 de septiembre de 2020, que aprueba el Protocolo de medidas organizativas para la aplicación temporal del régimen de trabajo no presencial en el marco de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 (BOJA 184, 22/09/20).

ARAGÓN

CORRECCIÓN de errores del Decreto 240/2019, de 27 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público para 2019 en el ámbito de Administración General de la Comunidad Autónoma de Aragón (BOA 189, 22/09/20).

ILLES BALEARS

Acord del Consell de Govern de 21 de setembre de 2020 pel qual es corregeix una errada material advertida en l’Acord del Consell de Govern de 14 de setembre de 2020 pel qual es concreten les mesures de caràcter organitzatiu i de prestació de serveis públics en l’àmbit dels serveis generals de l’Administració de la Comunitat Autònoma i del sector públic instrumental, per tal de reduir la presència dels empleats públics en el lloc de treball (BOIB 164, 22/09/20).

COMUNIDAD DE MADRID

ORDEN 1658/2020, de 8 de septiembre, de la Consejería de Hacienda y Función Pública, por la que se procede a la ampliación del número de plazas correspondientes a las pruebas selectivas para el ingreso en el Cuerpo de Técnicos Superiores de Administración General, Grupo A, Subgrupo A1, de la Comunidad de Madrid, convocadas mediante Orden 1042/2019, de 2 de abril, de la entonces Vicepresidencia, Consejería de Presidencia y Portavocía del Gobierno (BOCM 230, 22/09/20).
Solicitudes hasta el 20/10

CASTILLA Y LEÓN

ORDENES de 15 de septiembre, por la que se convocan proceso selectivo para el ingreso, por el sistema de acceso libre y promoción interna, en la Administración de la Comunidad de Castilla y León (BOCYL 196, 22/09/20).
Solicitudes hasta el 20/10
21-09-2020

NAVARRA

DECRETO-LEY FORAL 10/2020, de 16 de septiembre, por el que se aprueban medidas en materia de personal al servicio de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos (BON 213, 21/09/20).

CASTILLA Y LEÓN

ORDEN PRE/864/2020, de 15 de septiembre, por la que se convoca proceso selectivo para la constitución de la bolsa de empleo temporal de la competencia funcional de personal de servicios de la Administración de la Comunidad de Castilla y León y de sus Organismos Autónomos (BOCYL 195, 21/09/20).
Solicitudes hasta el 22/10

COMUNITAT VALENCIANA

ORDRE 72/2020, de 10 de setembre, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es convoquen proves selectives d'accés al cos superior tècnic de prevenció de riscos laborals de l'Administració de la Generalitat, escala medicina del treball, A1-25-02, sector administració especial, convocatòria 131/2018, torn lliure general, pel sistema de concurs oposició i procés d'estabilització d'ocupació, corresponents a l'oferta d'ocupació pública de 2018 per a personal de l'Administració de la Generalitat (DOGV 8909, 21/09/21).
Sol·licituds fins al 21/10

ORDRE 73/2020, de 10 de setembre, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es convoquen proves selectives d'accés al cos superior tècnic de prevenció de riscos laborals de l'Administració de la Generalitat, escala medicina del treball, A1-25-02, sector administració especial, convocatòria 132/2018, torn de promoció interna, pel sistema de concurs oposició i procés d'estabilització d'ocupació, corresponents a l'oferta d'ocupació pública de 2018 per a personal de l'Administració de la Generalitat (DOGV 8909, 21/09/21).
Sol·licituds fins al 21/10

ORDRE 74/2020, de 10 de setembre, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es convoquen proves selectives d'accés a l'agrupació professional funcionarial, serveis de suport sociosanitaris i educatius de l'Administració de la Generalitat, escala ajudant de residència/serveis, APF-05-01, convocatòria 135/2018, torn lliure general i persones amb diversitat funcional, pel sistema de concurs oposició i procés d'estabilització d'ocupació, corresponents a les ofertes d'ocupació pública de 2018 i 2019 per a personal de l'Administració de la Generalitat (DOGV 8909, 21/09/21).
Sol·licituds fins al 21/10

 © Confederación de STEs-Intersindical