Inicio

SECTOR DE ADMINISTRACIONES Y SERVICIOS PÚBLICOS
Novedades

Otras semanas


11-12-09

País Valencià

RESOLUCIÓ de 25 de novembre de 2009, de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques, per la qual s'eleva a definitiva la llista provisional d'admesos al procés selectiu per a l'ingrés en el Cos Superior d'Interventors i Auditors de la Generalitat, en compliment del que establix l'apartat cinqué de la disposició addicional dotzena del Text Refós de la Llei de la Funció Pública Valenciana, convocatòria 46/2008 (DOCV 6163, 11/12/09).
La realització del primer exercici tindrà lloc el pròxim dia 13 de gener de 2010 (dimecres), a les 16:30 hores

RESOLUCIÓ de 25 de novembre de 2009, de la conselleria de Justícia i Administracions Publiques, per la qual s'eleva a definitiva la llista provisional d'exclosos i es declaren desertes les proves selectives d'accés al grup C, sector administració especial, educador infantil, torn de promoció interna, convocatòria 32/08 (DOCV 6163, 11/12/09).

RESOLUCIÓ de 10 de desembre de 2009, del director general d'Administració Autonòmica, per la qual aprova les relacions de llocs de treball de l'administració al servici del Consell de la Generalitat (DOCV 6163, 11/12/09).

Catalunya

ACORD GOV/198/2009, de 9 de desembre, pel qual s'aprova l'oferta parcial d'ocupació pública de 800 places de la categoria de mosso/a del cos de mossos d'esquadra de la Generalitat de Catalunya per a l'any 2010 (DOGC 5524, 11/12/09).

Galicia

Orden de 2 de diciembre de 2009 por la que se aprueba un programa de actuación para fomentar la productividad del personal al servicio de la Administración de justicia (DOG 241, 11/12/09).

Navarra

LEY FORAL 13/2009, de 9 de noviembre, de modificación del artículo 9 de la Ley Foral 6/2006, de Contratos Públicos (BON 152, 11/12/09).

LEY FORAL 14/2009, de 9 de noviembre, por la que se modifican los artículos 103 y 104 de la Ley Foral 14/2007, de 4 de abril, del Patrimonio de Navarra (BON 152, 11/12/09).

Comunidad de Madrid

CORRECCIÓN de errores a la Resolución de 5 de octubre de 2009, de la Dirección General de Función Pública, por la que se hace pública la relación definitiva de solicitantes excluidos y la lista definitiva de adjudicatarios a la convocatoria de ayuda por ascendiente a cargo, de los empleados públicos de la Comunidad de Madrid para el año 2008 (BOCM 294, 11/12/09).
10-12-09

Principado de Asturias

Sindicatura de Cuentas.-RESOLUCIÓN de 20 de noviembre de 2009, de la Sindicatura de Cuentas, por la que se conceden las ayudas sociales al personal que presta servicios en la Sindicatura de Cuentas para el curso 2008/2009 (BOPA 284, 10/12/09).

Catalunya

RESOLUCIÓ JUS/3436/2009, de 3 de desembre, de convocatòria del procés selectiu, torn especial de promoció interna, per proveir 34 places del cos de diplomatura (subgrup A2) de la Generalitat de Catalunya, educació social (DOGC 5523, 10/12/09).
Sol·licituds fins el 30/12

Galicia

Resolución de 2 de diciembre de 2009, de la Dirección General de la Función Pública, por la que se anuncia la exposición de los listados definitivos de ayudas aprobadas y denegadas del Fondo de Acción Social del ejercicio 2008 para el personal al servicio de la Administración de la Xunta de Galicia (DOG 240, 10/12/09).

Comunidad de Madrid

IMAP.-RESOLUCIÓN de 3 de diciembre de 2009, del Gerente del Instituto Madrileño de Administración Pública (IMAP), por la que se da publicidad y se procede a la apertura del plazo de solicitud de los cursos incluidos en diversos programas formativos integrados en el Plan de Formación 2010 del IMAP para empleados públicos de la Comunidad de Madrid (BOCM 293, 10/12/09).

Servicio de Salud de la Comunidad de Madrid.-RESOLUCIÓN de 25 de noviembre de 2009, de la Dirección General de Recursos Humanos del Servicio Madrileño de Salud, por la que se convocan pruebas selectivas para el acceso a la condición de personal estatutario fijo en plazas de Facultativo Especialista de Área de Medicina Nuclear del Servicio de Salud de la Comunidad de Madrid (BOCM 293, 10/12/09).
Solicitudes hasta el 11/01

Servicio de Salud de la Comunidad de Madrid.-RESOLUCIÓN de 25 de noviembre de 2009, de la Dirección General de Recursos Humanos del Servicio Madrileño de Salud, por la que se convocan pruebas selectivas para el acceso a la condición de personal estatutario fijo en plazas de Facultativo Especialista de Área de Cirugía Pediátrica del Servicio de Salud de la Comunidad de Madrid (BOCM 293, 10/12/09).
Solicitudes hasta el 11/01

Servicio de Salud de la Comunidad de Madrid.-RESOLUCIÓN de 25 de noviembre de 2009, de la Dirección General de Recursos Humanos del Servicio Madrileño de Salud, por la que se convocan pruebas selectivas para el acceso a la condición de personal estatutario fijo en plazas de Facultativo Especialista de Área de Cirugía Torácica del Servicio de Salud de la Comunidad de Madrid (BOCM 293, 10/12/09).
Solicitudes hasta el 11/01
09-12-09

Canarias

Resolución de 30 de noviembre de 2009, de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia, por la que se conceden Ayudas de Acción Social correspondientes al ejercicio 2009 a determinados trabajadores de la plantilla de personal laboral destinados en órganos de la Administración de Justicia (BOC 240, 09/12/09).

Administración del Estado

RESOLUCIÓN de 26 de noviembre de 2009, de la Secretaría de Estado para la Función Pública, por la que se establece el calendario de días inhábiles en el ámbito de la Administración General del Estado para el año 2010, a efectos de cómputo de plazo (BOE 296, 09/12/09).

Andalucía

RESOLUCIÓN de 27 de noviembre de 2009, de la Dirección General de Oficina Judicial, Justicia Juvenil y Cooperación, por la que se resuelven los beneficiarios de las Ayudas de Acción Social, ejercicio 2008, para el personal funcionario al servicio de la Administración de Justicia en la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA 239, 09/12/09).

Catalunya

RESOLUCIÓ GAP/3401/2009, d'1 de desembre, per la qual es dóna publicitat al resultat del sorteig públic per determinar l'ordre d'actuació dels aspirants en els processos selectius que es realitzin durant l'any 2010 per a l'ingrés en la funció pública de la Generalitat (DOGC 5522, 09/12/09).
L'ordre d'actuació dels aspirants s'iniciarà per aquells el primer cognom dels quals comenci per la lletra "T", i es continuarà successivament per ordre alfabètic, de conformitat amb el sorteig celebrat el dia 1 de desembre.

RESOLUCIÓ IRP/3418/2009, de 2 de desembre, per la qual s'aproven i es fan públiques les llistes de concessió i exclusió d'ajuts del fons d'acció social per al personal funcionari del cos de mossos d'esquadra per a l'any 2008 (DOGC 5522, 09/12/09).

RESOLUCIÓ EDU/3403/2009, de 24 de novembre, de convocatòria del procés selectiu de nou accés, mitjançant el sistema de concurs oposició, per cobrir amb personal laboral fix cent tretze places de les llars d'infants de què és titular el Departament d'Educació (DOGC 5522, 09/12/09).
Sol·licituds fins el 29/12

Principado de Asturias

RESOLUCIÓN de 30 de noviembre de 2009, de la Viceconsejería de Modernización y Recursos Humanos, por la que se rectifica la Resolución de 26 de octubre de 2009 por la que se convoca procedimiento selectivo para la provisión en turno de promoción interna y libre, de seis plazas de Titulado de Grado Medio (Fisioterapeuta), Grupo B, en régimen de contratación laboral fija para el Organismo Autónomo, Establecimientos Residenciales para Ancianos de Asturias (ERA) (BOPA 283, 09/12/09).

RESOLUCIÓN de 30 de noviembre de 2009, de la Viceconsejería de Modernización y Recursos Humanos, por la que se rectifica la Resolución de 26 de octubre de 2009, de la Viceconsejería de Modernización y Recursos Humanos, por la que se convocan pruebas selectivas para el ingreso en el Cuerpo de Auxiliares Administrativos, Grupo C, Subgrupo C2, de la Administración del Principado de Asturias, así como la Resolución de 26 de octubre de 2009 de la citada Viceconsejería, por la que se convocan pruebas selectivas para el ingreso de personas con discapacidad en el mencionado Cuerpo (BOPA 283, 09/12/09).

RESOLUCIÓN de 30 de noviembre de 2009, de la Viceconsejería de Modernización y Recursos Humanos, por la que se rectifica la Resolución de 26 de octubre de 2009, de la Viceconsejería de Modernización y Recursos Humanos, por la que se convocan pruebas selectivas para el ingreso en el Cuerpo Administrativo, Grupo C, Subgrupo C1, de la Administración del Principado de Asturias, así como la Resolución de 26 de octubre de 2009 de la citada Viceconsejería, por la que se convocan pruebas selectivas para el ingreso de personas con discapacidad en el mencionado Cuerpo (BOPA 283, 09/12/09).

Administración de Justicia.-RESOLUCIÓN de 18 de noviembre de 2009, de la Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, por la que se conceden ayudas para el personal de la Administración de Justicia gestionado por la Administración del Principado de Asturias (BOPA 283, 09/12/09).

Administración del Principado.-RESOLUCIÓN de 18 de noviembre de 2009, de la Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, por la que se conceden y deniegan diversas ayudas para el personal con hijos e hijas con discapacidad, para estudios durante el curso 2008/2009 de hijos e hijas del personal y para el personal al servicio de la Administración del Principado de Asturias (BOPA 283, 09/12/09).

Región de Murcia

Orden de 24 de noviembre de 2009, de la Consejería de Presidencia y Administraciones Publicas, por la que se modifica la relación de puestos de trabajo de la Administración Pública de la Región de Murcia (BORM 283, 09/12/09).

Servicio Murciano de Salud.-Resolución del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud por la que se anuncia la aprobación de la relación definitiva de aspirantes admitidos y excluidos para la participación en las pruebas selectivas destinadas a cubrir 10 plazas de la categoría de Técnico Especialista Sanitario, Opción Radiodiagnóstico del Servicio Murciano de Salud por el turno de promoción interna que fueron convocadas por la resolución de 6 de octubre de 2008 del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud se designa el Tribunal Calificador y se anuncia el lugar, la fecha y la hora de la celebración del ejercicio (BORM 283, 09/12/09).

La realización del ejercicio, temdrá lugar el día 24 de enero de 2010, a las 10:00 horas

Servicio Murciano de Salud.-Resolución del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud por la que se anuncia la aprobación de la relación definitiva de aspirantes admitidos y excluidos para la participación en las pruebas selectivas destinadas a cubrir 1 plaza de la categoría de Técnico Especialista Sanitario, opción Higienista Dental del Servicio Murciano de Salud por el turno de promoción interna que fueron convocadas por la Resolución de 8 de septiembre de 2008 del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud se designa el tribunal calificador y se anuncia el lugar, la fecha y la hora de la celebración del ejercicio (BORM 283, 09/12/09).
La realización del ejercicio, temdrá lugar el día 10 de enero de 2010, a las 10:00 horas

Servicio Murciano de Salud.-Resolución del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud por la que se anuncia la aprobación de la relación definitiva de aspirantes admitidos y excluidos para la participación en las pruebas selectivas destinadas a cubrir 1 plaza de la categoría de Técnico Especialista Sanitario, opción Anatomía Patológica del Servicio Murciano de Salud por el turno de promoción interna que fueron convocadas por la Resolución de 6 de octubre de 2008 del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud, se designa el tribunal calificador y se anuncia el lugar, la fecha y la hora de la celebración del ejercicio (BORM 283, 09/12/09).
La realización del ejercicio, temdrá lugar el día 10 de enero de 2010, a las 10:00 horas
07-12-09

Administración del Estado

INAP.-RESOLUCIÓN de 25 de noviembre de 2009, del Instituto Nacional de Administración Pública, por la que se convocan ediciones para cursos intensivos de inglés y de francés (BOE 294, 07/12/09).
Solicitudes hasta el 22/12

Comunidad de Madrid

Servicio de Salud de la Comunidad de Madrid.-CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 16 de noviembre de 2009, de la Dirección General de Recursos Humanos del Servicio Madrileño de Salud, por la que se convocan pruebas selectivas para el acceso a la condición de personal estatutario fijo en las plazas de Facultativo Especialista de Área de Reumatología del Servicio de Salud de la Comunidad de Madrid (BOCM 290, 07/12/09).


© Confederación de STEs-Intersindical