ESTATUTO DOCENTE

Confederación de Sindicatos de Trabajadores
y Trabajadoras de la Enseñanza – Intersindical
Carretas, 14-7º E-F 28012 Madrid Telf: 915322264
Fax: 915322280 stes@stes.es - www.stes.es


[Asturiano]  [Castellano]  [Català]  [Euskara]

[ADHERIRME [VER ADHESIÓNS]

MANIFESTO
O profesorado no seu labirinto: O Estatuto Docente

A globalización económica, que trae ventos privatizadores para o conxunto dos sistemas educativos do mundo, encontrou reflexo na Lei Orgánica de Educación (LOE) recentemente aprobada polo parlamento español. Esta lei supón un ataque á Escola Pública, pois é unha norma que, respondendo ás políticas privatizadoras que tratan de se implantar en todo o mundo, pon de manifesto que a educación, un dereito fundamental das persoas e non un servizo suxeito ás regras do mercado, é un servizo público que “pode ser prestado polos poderes públicos e pola iniciativa social, como garantía dos dereitos fundamentais dos cidadáns”, cando a verdade é que a chamada “iniciativa social” é en realidade a empresa privada, concibida para o lucro ou/e o adoutrinamento.

O potenciamento dunha Escola Pública de calidade e a necesaria mellora das condicións de traballo do profesorado, sempre foron obxectivos perseguidos polos sectores máis avanzados e progresistas do conxunto da comunidade educativa, pois para que o ensino mellore é mester que o profesorado vexa recoñecida a súa tarefa e valorado o seu traballo. E de igual xeito que a LOE non afortala a Escola Pública, tampouco se aproveitou esta Lei para mellorar as condicións de traballo do profesorado.

As propostas que desde STES-i se presentaron na Cámara para avanzar no devandito recoñecemento e mellora foron rexeitadas na súa maioría, escudándose os grupos parlamentares que votaron favorabelmente a Lei, e o propio goberno, no apoio que afirmaban ter das organizacións sindicais que asinaron co MEC un acordo laboral durante a tramitación parlamentar, en outubro do ano pasado.

Agora, e coa escusa de regulamentar o desenvolvemento profesional do profesorado, o goberno introduce a este colectivo laboral nun labirinto inquietante, regresivo e xerarquizador: o Estatuto do Profesorado. Estatuto que, segundo os seus promotores, quere ordenar a profesión e plasmar os dereitos e deberes do Profesorado, mais o que en realidade fai é introducir no ensino público métodos empresariais de xestión de persoal, moi alonxados do que é e debería seguir sendo o traballo docente. Neste Estatuto teñen unha clara presencia as propostas neoliberais dalgúns sectores do goberno e do MEC.

As novidades do Estatuto baséanse na implantación dunha “carreira docente” que se sustenta na promoción da competitividade entre o profesorado: correr e competir para chegar primeiro, para obter tal ou cal mérito, para poder cobrar tal ou cal retribución; e na facultade da dirección dos centros ou/e da inspección educativa para informaren favorábel ou negativamente da avaliación á que se deberá de someter todo o profesorado; se a avaliación é “voluntaria” a carreira realizarase máis axiña. A “carreira docente” concrétase nunha nova idea sobre o que hoxe son as retribucións complementarias, con novos componentes do complemento específico, xurdindo así os “graos”, que se conseguirán previa avaliación positiva do Profesorado. Entre eses novos componentes salienta o de “especial dedicación ao centro”, que é de carácter anual e non se consolida, así como a introdución da retribución da función titorial, que divide ao profesorado ignorando que tal labor é inerente á tarefa de ensinar.

Os méritos para avanzar na “carreira docente”, para conseguir o grao dependen de criterios tan escuros ou arbitrarios como a avaliación voluntaria da práctica docente, a asunción de tarefas e responsabilidades complementarias, a implicación na mellora dos resultados do alumnado, aos que hai que sumar “unha dedicación horaria especial de carácter estábel ao centro ou servizos educativos”, isto é, pagarase a prolongación da xornada laboral.

A proposta do Estatuto do Ministerio contén outros aspectos que son negativos para o desenvolvemento profesional do profesorado: a redistribución de efectivos no centro; a mobilidade forzosa; a recolocación ou impartición obrigada de materias diferentes á de acceso; a falta de garantías para que os concursos de traslados sexan anuais; a libre designación para os postos de traballo, en igualdade co concurso; a falta de propostas en saúde laboral, sen nin sequer mencionar as doenzas profesionais…

O proxecto de Estatuto deixa ao Profesorado Interino nunha precariedade laboral e económica permanente, con contratos anuais, sen cobrar pola antigüidade no traballo e, para máis discriminación, sen poder acceder aos graos.

O labirinto no que o MEC introduciu ao Profesorado contén outros dous elementos que van claramente contra a súa dignidade como traballadores. Non se recoñece o dereito das persoas que ostentan a representación sindical a intervir en todo o referido á defensa dos dereitos do profesorado: horarios, ceses, cadros de persoal, baremos..., así como a posibilidade de que o profesorado poida ser “degradado” coa perda dos graos adquiridos, como sanción ante faltas que non están aínda concretadas, e isto despois de pór a todo o profesorado baixo sospeita coa avaliación voluntaria.

O Estatuto debe dignificar a tarefa de ensinar

O conxunto do profesorado, que non ten entre as súas prioridades a existencia dun Estatuto, considera, porén, necesario que a administración e o conxunto da sociedade recoñeza e valore a importancia do seu traballo, polo que o posíbel Estatuto debe servir para dignificar a tarefa de ensinar, para mellorar as condicións de traballo do Profesorado; para empeorar, non queremos Estatuto.

Na negociación deste proxecto STES esixe ao Ministerio que revise a fondo as novas bases en que pretende fundamentar as relacións laborais do Profesorado e as súas retribucións. O goberno debe asumir que ensinar supón necesariamente traballar en equipo e que debe desterrarse calquera indicio de competitividade entre o Profesorado, promovendo o traballo colectivo e en equipo, a autonomía e a democratización dos centros, o aumento dos cadros de persoal, a diminución das ratios, a constatación do labor titorial de todo o profesorado, unha maior capacidade de decisión dos órganos colexiados,...

Asimesmo, e como un elemento de primordial importancia, é preciso que se regule unha mesma titulación para exercer en todo o ensino, como a vía para acadar o Corpo Único de Profesorado e permitir a súa mobilidade por todo o sistema educativo. A concreción do Estatuto debe contemplar tamén a mellora das retribucións para o Profesorado de todo o Estado, polo que reivindicamos o aumento do complemento específico en douscentos cincuenta euros mensuais, como medida de apoio ante a reforma educativa e dada a complexidade actual da tarefa de ensinar. Tamén reivindicamos o dereito ao ano sabático, a redución horaria sen diminución salarial desde os 55 anos, a xubilación voluntaria aos 60 anos de idade, así como a permanencia no sistema educativo do Profesorado Interino até se conseguir o seu acceso definitivo ao mesmo.

O proceso de tramitación do Estatuto aínda durará uns meses e durante este tempo o STEG seguirá informando sobre os seus contidos e as alternativas que defende, nas que se recollen as reivindicacións e valoracións do profesorado.

Manifestamos que queremos traballar conxuntamente co resto de sindicatos para que o Estatuto non empeore as nosas condicións de traballo. Mais para o conseguir precisamos coñecer os puntos de vista que as diferentes organizacións manteñen sobre os seus aspectos máis conflitivos e perigosos, e deben facelo agora, pois, aínda que o futuro está por escribir, o pasado inmediato dinos que hai organizacións dispostas a asinar co goberno calquera medida con tal de xustificar a súa existencia.

Os STES propómoslle ao profesorado e a todos os sindicatos que é preciso realizar todo tipo de presións para impedir que “nos degraden” e para que o Estatuto sirva verdadeiramente para dignificar o ensino e mellorar as condicións laborais das súas traballadoras e traballadores.

Coa mobilización do profesorado, como xa fixemos perante ofensivas de gobernos anteriores, os STES comprometémonos a empregar todas as nosas forzas para deter esta intolerábel agresión ao Profesorado, para saír do labirinto: se o Estatuto non serve para mellorar, non queremos Estatuto.

QUE NON TE DEGRADEN. MOBILÍZATE.
STES, POLA DIGNIFICACIÓN DA TAREFA DE ENSINAR.
STES, POLA MELLORA DAS CONDICIÓNS DE TRABALLO DO PROFESORADO.
CONTIGO, MELLOR. www.stegsindicato.org

O SECRETARIADO DA CONFEDERACIÓN DE STES-INTERSINDICAL


"Este Manifesto, ao igual que os apoios recibidos, entregaráselle ao MEC durante a negociación do proxecto na Mesa Sectorial. Así mesmo, faráselle chegar aos Grupos Parlamentares do Congreso e máis do Senado durante a tramitación parlamentar"

[ADHERIRME [VER ADHESIÓNS]

© Confederación de STEs-Intersindical