ESTATUT DOCENT

Confederació de Sindicats de Treballadors
i Treballadores de l'Ensenyament – Intersindical
Carretas, 14-7º E-F 28012 Madrid Telf: 915322264
Fax: 915322280 stes@stes.es - www.stes.es


[Asturiano]  [Castellano]  [Euskara]  [Galego]

[ADHERIR-ME [VEURE ADHESIONS]

MANIFEST
El professorat en seu laberint: L'Estatut Docent

La globalització econòmica, que porta vents privatizadors per al conjunt dels sistemes educatius del món, ha trobat reflex en la Llei Orgànica d'Educació (LOE) recentment aprovada pel parlament espanyol. Aquesta llei suposa un atac a l'Escola Pública, perquè és una norma que, responent a les polítiques privatizadores que tracten d'implantar-se a tot el món, reflecteix que l'educació, un dret fonamental de les persones i no un servei subjecte a les regles del mercat, és un servei públic que “pot ser prestat pels poders públics i per la iniciativa social, com a garantia dels drets fonamentals dels ciutadans"; quan la veritat és que la “iniciativa social” és en realitat l'empresa privada, concebuda per al lucre o l'adoctrinament, o per a ambdues coses alhora.

La potenciació d'una Escola Pública de qualitat i la necessària millora de les condicions de treball del professorat, han estat sempre objectius a aconseguir per als sectors més avançats i progressistes del conjunt de la comunitat educativa, doncs, perquè l'ensenyament millori cal que el professorat vegi reconeguda la seva tasca i valorat el seu treball. I, de la mateixa manera que la LOE no enforteix l'Escola Pública, tampoc s'ha aprofitat aquesta Llei per a millorar les condicions de treball del Professorat.

Les propostes que des d'STES-i es van presentar al Parlament per avançar en aquest reconeixement i millora van ser rebutjades en la seva majoria, escudant-se els grups parlamentaris que van votar favorablement la Llei i el propi govern en el suport que afirmaven disposar de les organitzacions sindicals que van signar amb el MEC un acord laboral durant la tramitació parlamentària, a l'octubre de l'any passat.

Ara, i amb l'excusa de regular el desenvolupament professional del professorat, el govern introdueix el professorat en un laberint inquietant, regressiu i jerarquizador: l'Estatut del Professorat. Estatut que, segons els seus promotors, vol ordenar la professió i reflectir els drets i deures del Professorat, però el que en realitat fa és introduir a l'ensenyament públic mètodes de gestió de personal empresarials, molt allunyats del que és i ha de seguir sent el treball docent. En aquest Estatut, els plantejaments neoliberals d'alguns sectors del govern i del MEC hi tenen un clar reflex.

Les novetats de l'Estatut es basen en la implantació d'una “carrera docent” que se sustenta en la promoció de la competitivitat entre el professorat: córrer i competir per a arribar primer, per a obtenir un o altre mèrit, per a poder cobrar una o altra retribució; i en la facultat de la direcció dels centres o/i de la inspecció educativa per a informar favorablement o no de l'avaluació a la qual haurà de sotmetre's tot el professorat; si l'avaluació és “voluntària”, la carrera es realitza més ràpidament. La “carrera docent” es concreta en un nou plantejament de les actuals retribucions complementàries, amb nous components del complement específic, i hi apareixen els “graus”, que s'aconseguiran prèvia avaluació positiva del Professorat. Entre aquests nous components destaquen el “d'especial dedicació al centre”, que és de caràcter anual i no es consolida, i la introducció de la retribució de la funció tutorial, que divideix el professorat i ignora que aquesta activitat és inherent a la tasca d'ensenyar.

Els mèrits per a avançar en “la carrera docent”, per a aconseguir el grau, depenen de criteris tan foscs o arbitraris com l'avaluació voluntària de la pràctica docent, l'assumpció de tasques i responsabilitats complementàries, la implicació amb la millora dels resultats de l'alumnat, als quals cal sumar “una dedicació horària especial de caràcter estable al centre o serveis educatius”, això és, es pagarà la prolongació de la jornada laboral.

La proposta d'Estatut del Ministeri conté altres aspectes que són negatius per al desenvolupament professional del professorat: la redistribució d'efectius en el centre; la mobilitat forçosa; la recol·locació o impartició obligatòria de matèries diferents a la d'accés; la falta de garanties perquè els concursos de trasllats siguin anuals; la lliure designació per als llocs de treball, en igualtat amb el concurs; la falta de propostes en salut laboral, sense ni tan sols esmentar les malalties professionals…

El projecte d'Estatut deixa el Professorat Interí en una precarietat laboral i econòmica permanent, amb contractes anuals, sense cobrar per l'antiguitat en el treball, i augmenta la seva discriminació, sense poder accedir als graus.

El laberint en el qual el MEC ha introduït el Professorat conté altres dos elements que van clarament contra la seva dignitat com a treballadors. No es reconeix el dret de les persones que ostenten la representació sindical a intervenir en tot allò concernent a la defensa dels drets del professorat: horaris, cessaments, plantilles, barems… i la possibilitat que el professorat pugui ser “degradat” amb la pèrdua dels graus adquirits, com a sanció davant faltes que no es concreten, i això després de posar tot el professorat sota sospita amb l'avaluació voluntària.
 

L'Estatut ha de dignificar la tasca d'ensenyar

El conjunt del professorat, que no té entre les seves prioritats l'existència d'un Estatut, considera, no obstant això, necessari que l'administració i el conjunt de la societat reconeguin i valorin la importància del seu treball, pel que el possible Estatut ha de servir per a dignificar la tasca d'ensenyar, per a millorar les condicions de treball del Professorat; per a empitjorar, no volem Estatut.

En la negociació d'aquest projecte STES exigeix al Ministeri que revisi a fons les noves bases que pretén fonamentar les relacions laborals del Professorat i les seves retribucions. El govern ha d'assumir que l'ensenyament suposa necessàriament treballar en equip i que ha de bandejar-se qualsevol indici de competitivitat entre el Professorat, promovent el treball col·lectiu i en equip, l'autonomia i la democratització dels centres, l'augment de les plantilles, la disminució de les ràtios, la constatació de la labor tutorial de tot el professorat, una major capacitat de decisió dels òrgans col•legiats, …

Així mateix i com a element de primordial importància, cal que es reguli una mateixa titulació per a exercir en tot l'ensenyament com la via per a assolir el Cos Únic del Professorat i permetre la seva mobilitat per tot el sistema educatiu.

La concreció de l'Estatut ha de contemplar també la millora de les retribucions per al Professorat de tot l'Estat, i per això reivindiquem l'augment en dos-cents cinquanta euros mensuals del complement específic, com a mesura de suport davant la reforma educativa i per la complexitat actual de la tasca d'ensenyar. També reivindiquem el dret a l'any sabàtic, la reducció horària sense disminució salarial des dels 55 anys, la jubilació voluntària als 60 anys i la permanència en el sistema educatiu del Professorat Interí fins aconseguir el seu accés definitiu al mateix.

El procés de tramitació de l'Estatut encara durarà uns mesos i durant aquest temps els STES seguiran informant sobre els seus continguts i les alternatives que defensa, en les quals es recullen les reivindicacions i valoracions del professorat.

Manifestem que volem treballar conjuntament amb la resta de sindicats perquè l'Estatut no empitjori les nostres condicions de treball. Però, per tal d'aconseguir-ho, necessitem conèixer els punts de vista que les diferents organitzacions mantenen sobre els seus aspectes més conflictius i perillosos, i ens cal conèixer-los ara, ja que, encara que el futur està sense escriure, el passat immediat ens diu que hi ha organitzacions disposades a signar amb el govern qualsevol mesura amb la condició de justificar la seva existència.

Els STES plantegem al professorat i a tots els sindicats que és necessari realitzar tot tipus de pressions a fi d'impedir que “ens degradin” i perquè l'Estatut serveixi de debò per a dignificar l'ensenyament i amillorar les condicions laborals de les seves treballadores i treballadors.

Amb la mobilització del professorat, com ja vam fer davant ofensives de governs anteriors, els STES ens comprometem a emprar totes les nostres forces per a detenir aquesta intolerable agressió al Professorat, i així sortir del laberint: si l'Estatut no serveix per a millorar, no volem Estatut.

QUE NO ET DEGRADIN. MOBILITZA'T.
STES, PER LA DIGNIFICACIÓ DE LA TASCA D'ENSENYAR.
STES, PER LA MILLORA DE LES CONDICIONS DE TREBALL DEL PROFESSORAT.
AMB TU, MILLOR!

EL SECRETARIAT DE LA CONFEDERACIÓ DE STES-INTERSINDICAL


Aquest Manifest, juntament amb els suports rebuts, es lliurarà al MEC durant la negociació en la Taula Sectorial del projecte. També es lliurarà als diferents Grups Parlamentaris del Congrés i del Senat durant la seva tramitació parlamentària.

[ADHERIR-ME [VEURE ADHESIONS]

 

© Confederació de STEs-Intersindical