8

Inicio

SECTOR DE ADMINISTRACIONES Y SERVICIOS PÚBLICOS
Novedades

Otras semanas


19-01-2019

Illes Balears

Correcció d'errades advertides a les versions catalana i castellana de la Llei 14/2018, de 28 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2019 (BOIB 009, 19/01/19).

Acord del Consell de Govern de 18 de gener de 2019 pel qual es modifica l’annex 21 de la Llei 14/2018, de 28 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2019, amb l’increment salarial establert en el Reial decret llei 24/2018, de 21 de desembre, pel qual s’aproven mesures urgents en matèria de retribucions en l’àmbit del sector públic (BOIB 009, 19/01/19).

Región de Murcia

Corrección de errores a la Orden de 21 de diciembre de 2018 de la Consejería de Hacienda por las que se modifica la relación de puestos de trabajo de la Administración Pública de la Región de Murcia (BORM 15, 19/01/19).
18-01-2019

Aragón

DECRETO-LEY 2/2019, de 15 de enero, del Gobierno de Aragón, por el que se modifica el régimen de medidas en materia de incapacidad temporal del personal funcionario, estatutario y laboral del sector público de la Comunidad Autónoma de Aragón (BOA 12, 18/01/19).

DECRETO-LEY 3/2019, de 15 de enero, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del sector público de la Comunidad Autónoma de Aragón (BOA 12, 18/01/19).

Castilla-La Mancha

Acuerdo de 15/01/2019, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba la aplicación de los incrementos salariales previstos en el Real Decreto-Ley 24/2018, de 21 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del sector público y se actualizan las tablas retributivas del personal al servicio de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y de sus organismos autónomos (DOCM 13, 18/01/19).

Galicia

ORDEN de 14 de enero de 2019 por la que se dictan instrucciones sobre la confección de nóminas del personal al servicio de la Administración autonómica para el año 2019 (DOG 13, 18/01/19).
17-01-2019

Illes Balears

Correcció d’errades de l’edicte núm.187 publicat en el BOIB núm. 7 de data 15 de gener de 2019, relatiu al Decret de presidència núm. 2/2019 de 8 de gener, sobre l’atribució de funcions i serveis en matèria de polítiques de gènere, dona i LGTBI (BOIB 008, 17/01/19).

Región de Murcia

Orden de 9 de enero de 2019, de la Consejería de Hacienda, por la que se modifica la relación de puestos de trabajo de la Administración Pública de la Región de Murcia (BORM 13, 17/01/19).

Orden de 10 de enero de 2019, de la Consejería de Hacienda, por la que se modifica la relación de puestos de trabajo de la administración pública de la Región de Murcia (BORM 13, 17/01/19).

Comunidad de Madrid

RETRIBUCIONES 2019.-ACUERDO de 15 de enero de 2019, del Consejo de Gobierno, sobre incremento retributivo del personal al servicio del sector público de la Comunidad de Madrid en el ejercicio 2019 (BOCM 14, 17/01/19).

Navarra

RESOLUCIÓN 2997/2018, de 17 de diciembre, de la Directora General de Función Pública, por la que se aprueba la convocatoria para la constitución, a través de pruebas selectivas, de una relación de aspirantes al desempeño de puestos de trabajo de Oficial de Bomberos, en situación de servicios especiales para la formación (BON 11, 17/01/19).
Solicitudes hasta el 31/01
16-01-2019

Comunitat Valenciana

ORDRE 1/2019, de 10 de gener, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es convoquen proves selectives d'accés a l'escala APF-01-01, subalterna, torn lliure general i torn de persones amb diversitat funcional, convocatòria 42/2016, corresponent a la oferta d'ocupació pública de 2016 per al personal de l'Administració de la Generalitat (DOGV 8465, 16/01/19).
Sol·licituds fins al 13/02

Cantabria

Corrección de errores a la Resolución disponiendo la publicación de las fiestas nacionales, autonómicas y locales, retribuidas y no recuperables, para el año 2019 publicado en el Boletín Oficial de Cantabria número 248, de 21 de diciembre de 2018 (BOC 11, 16/01/19).

Extremadura

CORRECCIÓN de errores de la Orden de 3 de octubre de 2018 por la que se convocan pruebas selectivas para el acceso a puestos vacantes de personal funcionario del Cuerpo Técnico de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura (DOE 10, 16/01/19).

Región de Murcia

Servicio Murciano de Salud.-Resolución del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud por la que se aprueba la parte específica del temario correspondiente a las pruebas selectivas para el acceso a la categoría estatutaria de Facultativo Sanitario Especialista, opción Inmunología (BORM 12, 16/01/19).
15-01-2019

Comunitat Valenciana

DECRET 238/2018, de 21 de desembre, del Consell, de modificació del Decret 195/2018, de 31 d'octubre de 2018, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament orgànic i funcional de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació (DOGV 8464, 15/01/19).

RESOLUCIÓ de 28 de desembre de 2018, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual s'aprova el Pla anual d'avaluació per a l'ascens en el sistema de carrera professional horitzontal l'any 2019 (DOGV 8464, 15/01/19).

Aragón

IAAP.-RESOLUCIÓN de 28 de diciembre de 2018, del Director del Instituto Aragonés de Administración Pública, por la que se convocan diversos cursos de formación (BOA 9, 15/01/19).

Castilla-La Mancha

Resolución de 21/12/2018, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que se modifica la Relación de Puestos de Trabajo de Personal Laboral de la Presidencia de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (DOCM 10, 15/01/19).

Cantabria

Corrección de errores al Decreto 103/2018, de 27 de diciembre, de la Consejería de Sanidad, por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público Ordinaria de Personal Estatutario de Instituciones Sanitarias de la Comunidad Autónoma de Cantabria para el año 2018 (BOC 10, 15/01/19).
14-01-2019

Comunitat Valenciana

RESOLUCIÓ de 9 de gener de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca borsa d'ocupació temporal específica i extraordinària per al nomenament de personal funcionari interí i/o nomenament provisional per millora d'ocupació en llocs de tècnic o tècnica mitjans de protocol (DOGV 8463, 14/01/19).
Sol·licituds fins al 28/01

RESOLUCIÓ de 9 de gener de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca borsa d'ocupació temporal per al nomenament de personal funcionari interí i/o nomenament provisional per millora d'ocupació del cos superior tècnic d'estadística de l'Administració de la Generalitat, A1-29 (DOGV 8463, 14/01/19).
Sol·licituds fins al 28/01

Región de Murcia

Servicio Murciano de Salud.-Resolución del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud por la que se convocan pruebas selectivas para cubrir 1146 plazas de la categoría de Técnico Auxiliar Sanitario opción Cuidados Auxiliares de Enfermería por los turnos de acceso libre y promoción interna (BORM 10, 14/01/19).
Solicitudes hasta el 04/02

 © Confederación de STEs-Intersindical