Inicio

SECTOR DE ADMINISTRACIONES Y SERVICIOS PÚBLICOS
Novedades

Otras semanas


26-05-2018

Illes Balears

Decret 4/2018, de 24 de maig, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual es modifica el Decret 24/2015, de 7 d’agost, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s’estableixen les competències i l’estructura orgànica bàsica de les conselleries de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB 065, 26/05/18).

Región de Murcia

Orden de 24 de mayo de 2018, de la Consejería de Hacienda, por la que se modifica la relación de puestos de trabajo de la Administración Pública de la Región de Murcia (BORM 120, 26/05/18).
25-05-2018

Comunitat Valenciana

ORDRE 7/2018, de 4 d'abril, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es convoquen proves selectives d'accés als cossos següents: A2-03, cos superior gestió de promoció lingüística; A2-14, cos superior gestió d'enginyeria tècnica agrícola; A2-15, superior gestió d'administració cultural; A2-16-01, superior gestió d'acció social, escala acció social i administració; A2-16-03, superior gestió d'acció social, escala treball social. Corresponen a la promoció interna específica per a la regularització de la relació jurídica del personal laboral fix a què es refereix la disposició addicional segona i disposició transitòria cinquena de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana, convocatòria 36/2016, corresponent a l'oferta d'ocupació pública de 2016 per al personal de l'Administració de la Generalitat (dogv 8303, 25/05/18).
Sol·licituds fins al 22/06

ORDRE 8/2018, de 4 d'abril, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es convoquen proves selectives d'accés als cossos següents: C1-01 cos administratiu, C1-03 cos d'especialistes en Educació Especial, C1-04 cos d'especialistes en Educació Infantil, C1-12 cos d'especialistes en atenció sociosanitària. Corresponen a la promoció interna específica per a la regularització de la relació jurídica del personal laboral fix a què es refereix la disposició addicional segona i disposició transitòria cinquena de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana, convocatòria 37/2016, corresponent a l'oferta d'ocupació pública de 2016 per al personal de l'Administració de la Generalitat (dogv 8303, 25/05/18).
Sol·licituds fins al 22/06

ORDRE 9/2018, de 4 d'abril, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es convoquen proves selectives d'accés als cossos següents: C2-01-01, cos auxiliar de l'administració, escala auxiliar de gestió; C2-01-02, cos auxiliar de l'administració, escala auxiliar de serveis. Corresponen a la promoció interna específica per a la regularització de la relació jurídica del personal laboral fix a què es refereix la disposició addicional segona i disposició transitòria cinquena de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana, convocatòria 38/2016, corresponent a l'oferta d'ocupació pública de 2016 per al personal de l'Administració de la Generalitat (dogv 8303, 25/05/18).
Sol·licituds fins al 22/06

ORDRE 10/2018, de 4 d'abril, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es convoquen proves selectives d'accés a les següents agrupacions professionals funcionarials: APF-01-01, serveis auxiliars generals, escala subalterns; i APF-01-03, serveis auxiliars generals, escala vigilant. Corresponen a la promoció interna específica per a la regularització de la relació jurídica del personal laboral fix a què es refereix la disposició addicional segona i disposició transitòria cinquena de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana, convocatòria 39/2016, corresponent a l'oferta d'ocupació pública de 2016 per al personal de l'Administració de la Generalitat (DOGV 8303, 25/05/18).
Sol·licituds fins al 22/06

LLEI 11/2018, de 21 de maig, de la Generalitat, de modificació de la Llei 10/1994, de 19 de desembre, de creació del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana (DOGV 8303, 25/05/18).

Cantabria

Decreto 42/2018, de 24 de mayo, por el que se modifica el Decreto 71/2017, de 28 de septiembre, por el que se establece la Estructura Orgánica de la Consejería de Presidencia y Justicia y se modifican parcialmente las Relaciones de Puestos de Trabajo de la Presidencia del Gobierno y de la Consejería de Presidencia y Justicia (BOC extraordinario 19, 25/05/18).

Extremadura

DECRETO 56/2018, de 15 de mayo, por el que se modifican las relaciones de puestos de trabajo de personal funcionario y de personal laboral de la Consejería de Cultura e Igualdad (DOE 101, 25/05/18).

Comunidad de Madrid

DECRETO 59/2018, de 24 de mayo, del Consejo de Gobierno, por el que se modifican parcialmente las competencias y estructura orgánica de algunas Consejerías de la Comunidad de Madrid (BOCM 124, 25/05/18).
24-05-2018

Comunitat Valenciana

ORDRE 4/2018, de 4 d'abril, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es convoquen proves selectives d'accés al cos superior tècnic d'administració general, torn d'accés lliure, convocatòria 31/2016, corresponent a l'oferta d'ocupació pública de 2016 per al personal de l'Administració de la Generalitat (DOGV 8302, 24/05/18).
Sol·licituds fins al 21/06

ORDRE 5/2018, de 4 d'abril, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es convoquen proves selectives d'accés al cos superior tècnic d'administració general, torn de promoció interna, convocatòria 32/2016, corresponent a l'oferta d'ocupació pública de 2016 per al personal de l'Administració de la Generalitat (DOGV 8302, 24/05/18).
Sol·licituds fins al 21/06

ORDRE 6/2018, de 4 d'abril, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es convoquen proves selectives d'accés a l'escala APF-01-01, subalterns, torn de persones amb diversitat funcional intel·lectual, convocatòria 33/2016, corresponent a les ofertes d'ocupació pública de 2015 i 2016 per al personal de l'Administració de la Generalitat (DOGV 8302, 24/05/18).
Sol·licituds fins al 21/06

IVAP.-RESOLUCIÓ de 21 de maig de 2018, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoquen les accions formatives del Pla de Formació del Personal al Servei de la Generalitat per a 2018 (DOGV 8302, 24/05/18).
Sol·licituds fins al 08/06

Canarias

Parlamento de Canarias.-ACUERDO de 26 de abril de 2018, de la Mesa, por el que se aprueba la convocatoria de pruebas selectivas para el acceso, por el sistema de oposición, turno libre, a una plaza vacante del Cuerpo de Letrados del Parlamento de Canarias (BOC 100, 24/05/18).
Solicitudes hasta el 13/06

Euskadi

DECRETO 81/2018, de 22 de mayo, de modificación del Decreto por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de Gobernanza Pública y Autogobierno (BOPV 99, 24/05/18).

Comunidad de Madrid

ORDEN 1632/2018, de 14 de mayo, de la Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno, por la que se convocan pruebas selectivas para el ingreso en el Cuerpo Superior de Inspección Sanitaria, Escala de Médicos de Inspección Sanitaria, de Administración Especial, Grupo A, Subgrupo A1, de la Comunidad de Madrid (BOCM 123, 24/05/18).
Solicitudes hasta el 21/06

ORDEN 1640/2018, de 14 de mayo, de la Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno, por la que se convocan pruebas selectivas para el ingreso en el Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid, Escala Ejecutiva u Operativa, Categoría de Bombero Especialista (Grupo C, Subgrupo C1) (BOCM 123, 24/05/18).
Solicitudes hasta el 21/06

Principado de Asturias

RESOLUCIÓN de 18 de mayo de 2018, de la Consejería de Hacienda y Sector Público, por la que se modifica y se adicionan claves de experiencia al V Convenio Colectivo para el personal laboral de la Administración del Principado de Asturias (BOPA 119, 24/05/18).
23-05-2018

Comunitat Valenciana

DECRET 62/2018, de 18 de maig, del Consell, de modificació del Decret 103/2015, de 7 de juliol, del Consell, pel qual estableix l'estructura orgànica bàsica de la Presidència i de les conselleries de la Generalitat (DOGV 8301, 23/05/18).

DECRET 64/2018, de 18 de maig, de 2018, del Consell, pel qual es modifica el Decret 160/2015, de 18 de setembre, del Consell, pel qual aprova el Reglament orgànic i funcional de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació (DOGV 8301, 23/05/18).

Cantabria

Resolución de la Dirección General de Función Pública de 11 de mayo de 2018, por la que se convoca proceso selectivo para la constitución de una bolsa de trabajo extraordinaria de la categoría profesional de Encargado (Obras Públicas), perteneciente al grupo 1, nivel 6, de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria (BOC 100, 23/05/18).
Solicitudes hasta el 12/06

Castilla-La Mancha

Decreto 30/2018, de 15 de mayo, por el que se modifica el Decreto 81/2015, de 14 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y se fijan las competencias de los órganos integrados en la Consejería de Economía, Empresas y Empleo (DOCM 100, 23/05/18).

Galicia

RESOLUCIÓN de 14 de mayo de 2018 por la que se ordena la publicación del Acuerdo del Consello de la Xunta de Galicia de 9 de mayo de 2018 por el que se aprueba la relación de puestos de trabajo de la Consellería de Infraestructuras y Vivienda y de la Agencia Gallega de Infraestructuras (DOG 97, 23/05/18).

CORRECCIÓN DE ERRORES.-Resolución de 27 de noviembre de 2017, de la Secretaría General de Empleo, por la que se da publicidad a las fiestas laborales de carácter local para el año 2018, correspondientes a los ayuntamientos de las cuatro provincias de la Comunidad Autónoma de Galicia (DOG 97, 23/05/18).

Navarra

LEY FORAL 6/2018, de 17 de mayo, por la que se modifican la Ley Foral 14/2004, de 3 de diciembre, del Gobierno de Navarra y de su Presidente, la Ley Foral 19/1996, de 4 de noviembre, de incompatibilidades de los miembros del Gobierno y de los altos cargos de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, y la Ley Foral 4/2000, de 3 de julio, del Defensor del Pueblo de la Comunidad Foral de Navarra (BON 98, 23/05/18).

LEY FORAL 8/2018, de 17 de mayo, de modificación de la Ley Foral 19/1996, de 4 de noviembre, de incompatibilidades de los miembros del Gobierno de Navarra y de los altos cargos de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra (BON 98, 23/05/18).

Principado de Asturias

RESOLUCIÓN de 11 de mayo de 2018, de la Consejería de Empleo, Industria y Turismo, por la que se aprueba el Calendario de Fiestas Locales para el año 2019 en la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias (BOPA 118, 23/05/18).
22-05-2018

Castilla-La Mancha

Decreto 27/2018, de 15 de mayo, por el que se modifica el Decreto 84/2015, de 14 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y las competencias de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural (DOCM 99, 22/05/18).

Decreto 29/2018, de 15 de mayo, por el que se modifican los puestos tipo que integran las relaciones de puestos de trabajo correspondientes al personal funcionario de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (DOCM 99, 22/05/18).

Resolución de 09/05/2018, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que se modifica la Relación de Puestos de Trabajo de Personal Laboral de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes (DOCM 99, 22/05/18).

Resolución de 15/05/2018, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que se modifica la Relación de Puestos de Trabajo de personal funcionario de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural (DOCM 99, 22/05/18).

Región de Murcia

Orden de 15 de mayo de 2018 de la Consejería de Hacienda, por la que se convocan pruebas selectivas para cubrir, mediante promoción interna, 1 plaza del Cuerpo Superior de Administradores Tributarios de la Administración Pública Regional (BORM 116, 22/05/18).
Solicitudes hasta el 11/06

Orden de 15 de mayo de 2018 de la Consejería de Hacienda, por la que se convocan pruebas selectivas para cubrir, mediante promoción interna, 2 plazas del Cuerpo de Técnicos Tributarios de la Administración Pública Regional (BORM 116, 22/05/18).
Solicitudes hasta el 11/06

Orden de 15 de mayo de 2018 de la Consejería de Hacienda, por la que se convocan pruebas selectivas para cubrir, mediante promoción interna, 8 plazas del Cuerpo de Técnicos Auxiliares, opción Tributaria de la Administración Pública Regional (BORM 116, 22/05/18).
Solicitudes hasta el 11/06

Orden de 15 de mayo de 2018 de la Consejería de Hacienda, por la que se convocan pruebas selectivas para cubrir, mediante promoción interna sobre el mismo puesto de trabajo, 39 plazas del Cuerpo de Técnicos Especialistas, opción Tributaria de la Administración Pública Regional (BORM 116, 22/05/18).
Solicitudes hasta el 11/06

Navarra

DECRETO FORAL 36/2018, de 16 mayo, por el que se modifica la plantilla orgánica de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos (BON 97, 22/05/18).

DECRETO FORAL 37/2018, de 16 de mayo, por el que se modifica el Decreto Foral 198/2015, de 9 de septiembre, por el que se establece la estructura orgánica del Departamento de Presidencia, Función Pública, Interior y Justicia (BON 97, 22/05/18).

Comunidad de Madrid

DECRETO 58/2018, de 21 de mayo, del Presidente de la Comunidad de Madrid, por el que se establece el número y denominación de las Consejerías de la Comunidad de Madrid (BOCM 121, 22/05/18).
21-05-2018

Catalunya

DECRET 1/2018, de 19 de maig, de creació, denominació i determinació de l'àmbit de competència dels departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya (DOGC 7623, 21/05/18).

Aragón

ORDEN HAP/771/2018, de 25 de abril, por la que se da publicidad al Acuerdo de 10 de abril de 2018, del Gobierno de Aragón, por el que se modifica la Relación de Puestos de Trabajo y la plantilla del personal propio de la Entidad de Derecho Público Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón (BOA 96, 21/05/18).

ORDEN HAP/772/2018, de 26 de abril, por la que se modifica la Relación de Puestos de Trabajo del Departamento de Presidencia (BOA 96, 21/05/18).

ORDEN HAP/773/2018, de 2 de mayo, por la que se modifica la Relación de Puestos de Trabajo del Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales (BOA 96, 21/05/18).

Canarias

Consejo Consultivo.-RESOLUCIÓN de 4 de mayo de 2018, de rectificación de la Resolución de 13 de abril de 2018, relativa a la modificación de la relación de puestos de trabajo (BOC 097, 21/05/18).

Castilla-La Mancha

EAR.-Resolución de 14/05/2018, de la Dirección General de la Función Pública, por la que se convocan acciones formativas incluidas en el Programa de Autoformación, dentro del Plan de Formación para las/os Empleadas/os Públicas/os de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para el año 2018 (DOCM 98, 21/05/18).

Navarra

RESOLUCIÓN 965/2018, de 26 de abril, de la Directora General de Función Pública, por la que se aprueba la convocatoria para la provisión, mediante oposición, de diecisiete plazas del puesto de trabajo de Bombero, al servicio de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos (BON 96, 21/05/18).
Solicitudes hasta el 20/06

CORRECCIÓN DE ERRORES de la Resolución 941/2018, de 23 de abril, de la Directora General de Función Pública, por la que se aprueba la convocatoria para la provisión, mediante oposición, de diecisiete plazas del puesto de trabajo de Policía Foral, al servicio de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos (BON 96, 21/05/18).

Comunidad de Madrid

RESOLUCIÓN de 10 de mayo de 2018, de la Dirección General de Función Pública, por la que se anuncia la celebración del sorteo en el que se determinará el orden de actuación de los aspirantes en los procesos selectivos derivados de la Oferta de Empleo Público de la Comunidad de Madrid para el año 2018 (BOCM 120, 21/05/18).

 © Confederación de STEs-Intersindical