Inicio

SECTOR DE ADMINISTRACIONES Y SERVICIOS PÚBLICOS
Novedades

Otras semanas


18-07-09

Illes Balears

Resolució de la consellera d'Interior de 8 de juliol de 2009 per la qual es convoca un concurs per actualitzar la borsa de treball de personal laboral no permanent en la categoria professional d'auxiliar tècnic/a educatiu/iva de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears que va ser convocada mitjançant la Resolució del conseller d'Interior de 29 de maig de 2007 (BOIB 103, 18/07/09).
Sol·licituds fins el 05/08

Resolució de la consellera d'Interior de 8 de juliol de 2009 per la qual es convoca un concurs per formar part d'una borsa de treball de personal laboral no permanent en la categoria professional de monitor/a de vela de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'illa de Mallorca (BOIB 103, 18/07/09).
Sol·licituds fins el 05/08

Resolució de la consellera d'Interior de 8 de juliol de 2009 per la qual es convoca un concurs per actualitzar la borsa de treball de personal laboral no permanent en la categoria professional de netejador/a de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, que va ser convocada mitjançant la Resolució del conseller d'Interior de 29 de maig de 2007 (BOIB 103, 18/07/09).
Sol·licituds fins el 05/08
17-07-09

Andalucía

CORRECCIÓN de errores del Decreto 480/2008, de 21 de octubre, por el que se modifica parcialmente la relación de puestos de trabajo de la Administración General de la Junta de Andalucía, correspondiente a la Consejería de Agricultura y Pesca (BOJA 138, 17/07/09).

País Valencià

RESOLUCIÓ d'1 de juliol de 2009, de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques, per la qual es determina la lletra per a fixar l'ordre d'intervenció dels aspirants a totes les proves selectives que se celebren durant l'any 2009, del conjunt de les administracions públiques valencianes (DOCV 6059, 17/07/09).
L'ordre d'actuació dels aspirants en totes les proves selectives, s'iniciarà per aquells el primer cognom dels quals, comence per la lletra “O”, i es continuarà successivament per ordre alfabètic, de conformitat amb el sorteig celebrat el dia 29 de juny. 

RESOLUCIÓ de 6 de juliol de 2009, de la conselleria de Justícia i Administracions Públiques, per la qual s'eleva a definitiva la llista provisional d'admesos a les proves selectives d'accés al grup B, sector administració especial, Tècnic Mitja Empreses i Activitats Turístiques, torn de promoció interna, convocatòria 13/08 i es convoca als aspirants admesos a la realització del primer exercici (DOCV 6059, 17/07/09).
Convocar al aspirant admes, a la realització del primer exercici que tindrà lloc el pròxim dia 21 d’octubre de 2009 (dimecres), a les 10:30 hores

CONVOCATÒRIA per a la provisió de dos llocs de guarda d'espais naturals, grup D, a la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge mitjançant el nomenament de funcionari interí d'urgència per mitjà del procediment abreviat previst en l'article 8 de l'Ordre de 17 de gener de 2006, sobre regulació de borses d'ocupació temporal (DOCV 6059, 17/07/09).
Sol·licituds fins el 29/07

Aragó

RESOLUCIÓN del Director General de Administración de Justicia por la que se aprueban las bases que han de regir las convocatorias del Plan de Formación Personalizada dirigida al personal funcionario al servicio de la Administración de Justicia de la Comunidad Autónoma de Aragón, y se procede a su convocatoria para el año 2009 (BOA 137, 17/07/09).
Solicitudes hasta el 31/10
16-07-09

Aragón

DECRETO 118/2009, de 7 de julio, del Gobierno de Aragón, por el que se modifica el Reglamento de provisión de puestos de trabajo, carrera administrativa y promoción profesional de los funcionarios de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, aprobado por Decreto 80/1997, de 10 de junio, del Gobierno de Aragón (BOA 136, 16/07/09).

Canarias

Resolución de 3 de julio de 2009, de la Dirección General de la Función Pública, por la que se aprueba y hace pública la lista provisional de admitidos y excluidos de la convocatoria del Premio de Permanencia para el personal al servicio de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y sus Organismos Autónomos, que al día 31 de diciembre de 2008 tenía reconocida una antigüedad de 25 años o más de servicios (BOC 137, 16/07/09).

Catalunya

CORRECCIÓ D'ERRADA a l'Acord GOV/104/2009, pel qual s'aprova l'Acord de la Mesa sectorial de negociació del personal docent no universitari sobre la gestió de la borsa de treball de primària, de data 12 de juny de 2008 (DOGC 5422, 16/07/09).

ACORD GOV/120/2009, de 7 de juliol, pel qual s'aprova l'oferta parcial d'ocupació pública de la Generalitat de Catalunya per a l'any 2009 de 28 places per al cos de titulació superior, enginyeria agrònoma i inspecció de seguretat nuclear i protecció radiològica (DOGC 5422, 16/07/09).

Extremadura

DECRETO 160/2009, de 10 de julio, por el que se fija el calendario de días festivos de la Comunidad Autónoma de Extremadura para el año 2010 (DOE 136, 16/07/09).

Servicio Extremeño de Salud.-RESOLUCIÓN de 10 de julio de 2009, de la Dirección Gerencia, por la que se modifica puntualmente la relación de puestos de trabajo de personal funcionario del Organismo Autónomo (DOE 136, 16/07/09).

Galicia

Decreto 350/2009, de 2 de julio, por el que se determina el calendario laboral para el año 2010 en la Comunidad Autónoma de Galicia (DOG 138, 16/07/09).

Orden de 13 de julio de 2009 por la que se convoca el proceso selectivo para el ingreso en el cuerpo superior de la Administración de la Xunta de Galicia, subgrupo A1, escala de letrados (DOG 138, 16/07/09).
Solicitudes hasta el 05/08

Euskadi

DECRETO 434/2009, de 30 de junio, de modificación del Decreto por el que se aprueban las relaciones de puestos de trabajo de los Departamentos y Organismos Autónomos de la Administración de la Comunidad Autónoma (BOPV 135, 16/07/09).
15-07-09

La Rioja

Orden 42/2009, de 1de julio, de la Consejería de Administraciones Públicas y Política Local, por la que se declara desierta la convocatoria de pruebas selectivas para la provisión por promoción interna de una plaza vacante de la Escala de Agentes Forestales del Cuerpo de Ayudantes Facultativos de Administración Especial (BOR 87, 15/07/09).

Resolución número 672 de 8 de julio de 2009 de la Dirección General de la Función Pública, por la que se hace pública la relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos a las pruebas selectivas para la provisión de plazas vacantes del Cuerpo Subalterno de Administración General de la Comunidad Autónoma de La Rioja. (BOR 87, 15/07/09).
La celebración del primer ejercicio tendrá lugar el día 19 de septiembre de 2009, a las 18:00 horas

Resolución nº 673 de 8 de julio de 2009 de la Dirección General de la Función Pública, por la que se hace pública la relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos a las pruebas selectivas para la provisión de plazas vacantes del Cuerpo Auxiliar de Administración General (BOR 87, 15/07/09).
La primera parte del primer ejercicio se celebrará el día 17 de octubre de 2009, a las 17:00 horas
La segunda parte del primer ejercicio se celebrará el día 24 de octubre de 2009, a las 17:00 horas

País Valencià

Agència Valenciana de Salut.-RESOLUCIÓ de 29 de juny de 2009, del director general de Recursos Humans, per la qual convoca un concurs oposició per a la provisió de vacants de metges d'institucions sanitàries de l'Agència Valenciana de Salut (DOCV 6057, 15/07/09).  (2)  (3)  (4)  (5)
Sol·licituds fins el 17/08

Castilla y León

DECRETO 44/2009, de 9 de julio, por el que se modifica la Relación de Puestos de Trabajo del personal funcionario de la Consejería de Hacienda (BOCYL 133, 15/07/09).

Galicia

Orden de 13 de julio de 2009 por la que se abre un plazo extraordinario de presentación de solicitudes para participar en el proceso selectivo de consolidación de empleo para el ingreso en el cuerpo auxiliar de la Xunta de Galicia, subgrupo C2, en virtud de la modificación realizada por la Orden de 26 de junio de 2009 (DOG 137, 15/07/09).
Solicitudes hasta el 04/08

Orden de 13 de julio de 2009 por la que se abre un plazo extraordinario de presentación de solicitudes para participar en el proceso selectivo de consolidación de empleo para el ingreso en el cuerpo administrativo de la Xunta de Galicia, subgrupo C1, en virtud de la modificación realizada por la Orden de 26 de junio de 2009 (DOG 137, 15/07/09).
Solicitudes hasta el 04/08

Orden de 13 de julio de 2009 por la que se abre un plazo extraordinario de presentación de solicitudes para participar en el proceso selectivo de consolidación de empleo para el ingreso en el cuerpo de gestión de Administración de la Xunta de Galicia, subgrupo A2, en virtud de la modificación realizada por la Orden de 26 de junio de 2009 (DOG 137, 15/07/09).
Solicitudes hasta el 04/08

Orden de 13 de julio de 2009 por la que se abre un plazo extraordinario de presentación de solicitudes para participar en el proceso selectivo de consolidación de empleo para el ingreso en el cuerpo superior de Administración de la Xunta de Galicia, subgrupo A1, en virtud de la modificación realizada por la Orden de 26 de junio de 2009 (DOG 137, 15/07/09).
Solicitudes hasta el 04/08

Orden de 13 de julio de 2009 por la que se abre un plazo extraordinario de presentación de solicitudes para participar en el proceso selectivo para el ingreso en el cuerpo administrativo de la Xunta de Galicia, subgrupo C1, en virtud de la modificación realizada por la Orden de 26 de junio de 2009 (DOG 137, 15/07/09).
Solicitudes hasta el 04/08

Orden de 13 de julio de 2009 por la que se abre un plazo extraordinario de presentación de solicitudes para participar en el proceso selectivo para el ingreso en el cuerpo de gestión de Administración de la Xunta de Galicia, subgrupo A2, en virtud de la modificación realizada por la Orden de 26 de junio de 2009 (DOG 137, 15/07/09).
Solicitudes hasta el 04/08

Orden de 13 de julio de 2009 por la que se abre un plazo extraordinario de presentación de solicitudes para participar en el proceso selectivo para el ingreso en el cuerpo superior de Administración de la Xunta de Galicia, subgrupo A1, en virtud de la modificación realizada por la Orden de 26 de junio de 2009 (DOG 137, 15/07/09).
Solicitudes hasta el 04/08

Orden de 13 de julio de 2009 por la que se abre un plazo extraordinario de presentación de solicitudes para participar en el proceso selectivo para el ingreso en el cuerpo auxiliar de la Xunta de Galicia, subgrupo C2, en virtud de la modificación realizada por la Orden de 26 de junio de 2009 (DOG 137, 15/07/09).
Solicitudes hasta el 04/08
14-07-09

Andalucía

ORDEN de 29 de junio de 2009, por la que se modifica parcialmente la relación de puestos de trabajo de la Administración General de la Junta de Andalucía correspondiente al Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera Alimentaria y de la Producción Ecológica, en cumplimiento de la sentencia que se cita (BOJA 135, 14/07/09).

Administración del Estado

CORRECCIÓN de errores del Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público (BOE 169, 14/07/09).

Aragón

RESOLUCIÓN de 2 de julio de 2009, de la Dirección Gerencia del Consorcio de Salud, por la que se convoca proceso selectivo para la provisión de un puesto de trabajo temporal a tiempo parcial de la categoría de Licenciado en Farmacia en el Consorcio Aragonés Sanitario de Alta Resolución (BOA 134, 14/07/09).
Solicitudes hasta el 29/07

Canarias

Resolución de 9 de julio de 2009, de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia, por la que se aprueba y hace pública la lista provisional de admitidos y excluidos de las Ayudas de Acción Social del personal al servicio de la Administración de Justicia de la Comunidad Autónoma de Canarias, correspondiente al ejercicio 2009  (BOC 135, 14/07/09).

Castilla y León

ORDEN ADM/1471/2009, de 16 de junio, por la que se modifica el Anexo de la Orden PAT/136/2005, de 18 de enero, por la que se crea el registro telemático de la Administración de la Comunidad de Castilla y León y se establecen criterios generales para la presentación telemática de escritos, solicitudes y comunicaciones de determinados procedimientos administrativos (BOCYL 132, 14/07/09).
13-07-09

Cantabria

Resolución de 29 de junio 2009 por la que se convoca proceso selectivo para la constitución de una bolsa de trabajo extraordinaria de Técnico Auxiliar, especialidad Técnico de Protección Civil (BOC 133, 13/07/09).
Solicitudes hasta el 30/07

Galicia

Resolución de 26 de junio de 2009 por la que se ordena la publicación del acuerdo del Consello de la Xunta de Galicia de 25 de junio de 2009 por el que se aprueba la modificación de la relación de puestos de trabajo de la Consellería de Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia (DOG 135, 13/07/09).

Resolución de 26 de junio de 2009 por la que se ordena la publicación del acuerdo del Consello de la Xunta de Galicia de 25 de junio de 2009 por el que se aprueba la modificación de la relación de puestos de trabajo de la Consellería de Economía e Industria (DOG 135, 13/07/09).

Resolución de 26 de junio de 2009 por la que se ordena la publicación del acuerdo del Consello de la Xunta de Galicia de 25 de junio de 2009 por el que se aprueba la modificación de la relación de puestos de trabajo de la Consellería de Hacienda (DOG 135, 13/07/09).

Región de Murcia

Corrección de errores a la Orden de 30 de marzo de 2009, de la Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas, por la que se modifica la relación de puestos de trabajo y se asigna puesto de trabajo al personal laboral transferido por el Real Decreto 1087/2008, de 30 de junio, sobre traspaso a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia de las funciones y servicios en materia de asistencia y servicios sociales encomendados al Instituto Social de La Marina (BORM 159, 13/07/09).

Comunidad de Madrid

ORDEN de 17 de junio de 2009, por la que se establece el régimen de indemnizaciones por razón del servicio para el personal funcionario de administración y servicios en determinados supuestos (BOCM 164, 13/07/09).


© Confederación de STEs-Intersindical